Bugun...


Osman Karadağ

facebook-paylas
Politik Düşünce Üzerine Bir Derleme
Tarih: 25-03-2021 15:44:00 Güncelleme: 25-03-2021 15:44:00


 

Herkes istediği her şeye istediği zaman sahip olabilseydi, politika diye bir şey olmazdı. Politika olarak bilinen karmaşık etkinliğin kesin anlamı ne olursa olsun, insan deneyiminin bize asla istediğimiz her şeyi sağlamadığı açıktır. Bunun yerine, rekabet etmeliyiz, mücadele etmeliyiz, uzlaşmalıyız ve bazen bir şeyler için savaşmalıyız. Bunu yaparken, savlarımızı açıklamak ve haklı çıkarmak ve başkalarının savlarına meydan okumak, çelişmek ya da yanıt vermek için bir dil geliştiririz. Bu dil, bireylerin ya da kümelerin bir çıkar dili ya da haklar ve özgürlükler, adil paylaşım ve adalet gibi bir değerler dili olabilir. Ancak politik etkinliğin merkezinde, politik düşüncelerin ve kavramların geliştirilmesi yer alır. Bu düşünceler, savlarımızı yapmamıza ve çıkarlarımızı savunmamıza yardımcı olur.

 

Ama bu politika resmi ve politik düşüncelerin yeri öykünün tümü değil. Politikanın kimin neyi, nerede, ne zaman ve nasıl alacağı sorusuna indirgenebileceğini öne sürüyor. Politik yaşam kuşkusuz bir ölçüde günlük yaşamın zorluklarına gerekli bir yanıt ve toplu eylemin genellikle bireysel eylemden daha iyi olduğunun kabul edilmesidir. Ancak başka bir politik düşünce geleneği, politikanın yalnızca kıtlık koşullarında maddi gereksinimleri karşılama mücadelesi ile ilgili olmadığını söyleyen düşünür Aristoteles ile ilişkilidir. Karmaşık toplumlar ortaya çıktığında, farklı sorular ortaya çıkar. Kim yönetmeli? Politik yöneticilerin hangi yetkileri olmalıdır, politik yöneticilerin meşruiyet savları, aileninki ya da dini otoritenin savları gibi diğer otorite kaynaklarına göre nasıldır?

 

Politik toplum soylu davranışlar yüzünden vardır, yalnızca yoldaşlık için değil. Aristoteles

 

Aristoteles, insanın politik olarak yaşamasının doğal olduğunu söyler, bu yalnızca karmaşık bir toplumda insanın terk edilmiş ve yalıtılmış olmaktan daha iyi olduğu gözlemi değildir. Aynı zamanda, halkı ilgilendiren konuların nasıl kararlaştırılması gerektiğine ilişkin görüşlere sahip olmanın uygun bir şekilde insani bir yönü olduğu savıdır. Politika, insanların yaşayacakları kurallara ve kolektif olarak izleyecekleri hedeflere karar verdikleri soylu bir etkinliktir.

 

Politik ahlakçılık

 

Aristoteles, tüm insanların politik etkinliklerde bulunmasına izin verilmesi gerektiğini düşünmüyordu: Onun sisteminde kadınlar, köleler, yabancılar kendilerini ve başkalarını yönetme hakkından açıkça dışlanmıştı. Bununla birlikte, politikanın belirli ortak sonuçlara ve amaçlara yönelik benzersiz bir kolektif etkinlik olduğuna ilişkin temel düşüncesi bugün hala yankılanır. Ama hangi sonuçlar? Antik dünyadan beri pek çok düşünür ve politik figür, politikanın ulaşabileceği ya da ulaşması gereken amaçla üzerine farklı düşünceler geliştirmiştir. Bu yaklaşım politik ahlakçılık olarak bilinir.

 

Hükümet biçimleri için aptalların yarışmasına izin verin. En iyi idare edilen en iyisidir. Alexander Pope

 

Ahlakçılar için, politik yaşam etiğin bir dalı’dır (ya da ahlaki felsefe), bu nedenle ahlaki politik düşünürler grubunda pek çok filozofun bulunması şaşırtıcı değildir. Politik ahlakçılar, politikanın önemli hedeflere ulaşmaya yönlendirilmesi gerektiğini ya da belirli şeyleri korumak için politik düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyorlar. Bunlar arasında adalet, eşitlik, özgürlük, mutluluk, kardeşlik, ulusal kendi yazgısını belirleme gibi politik değerler vardır. Ahlakçılık, en köktenci biçimiyle, ideal bir ulus düşleyen, 1516'da yayınlanan İngiliz devlet adamı ve filozof Thomas More'un Ütopya adlı kitabının adını taşıyan, Ütopyalar olarak bilinen ideal politik toplumların tanımlarını üretir. Ütopik politik düşünce, Platon'un Cumhuriyet kitabına dayanır, ancak yine de Robert Nozick gibi modern düşünürler fikirleri keşfetmek için kullanır. Kimi kuramcılar, geçmişte totaliter şiddetin gerekçelendirilmesine yol açtığı için, Ütopik politik düşüncenin tehlikeli bir girişim olduğunu düşünür. Bununla birlikte, en iyi biçimiyle, ütopik düşünce, daha iyi bir toplum için çabalama sürecinin bir parçasıdır ve düşünürlerin çoğu, onu izlenilecek ya da korunacak değerler önermek için kullanır.

 

Politik gerçekçilik

 

Bir başka önemli düşünce geleneği, politikanın mutluluk ya da özgürlük gibi ahlaki ya da etik bir değer sunmak için var olduğu düşüncesini yadsır. Bunun yerine, politikanın güçle ilgili olduğunu savunuyorlar. Güç, amaçlara ulaşmanın, düşmanların yenilmesinin ve uzlaşmaların sürdürülmesinin yoludur. Güç edinme ve kullanma yeteneği olmadan, değerler (ne kadar soylu olsalar da) işe yaramaz.

 

Ahlaktan çok güce odaklanan düşünürler grubu realistler-gerçekçiler olarak tanımlanır. Realistler dikkatlerini güce, çatışmaya ve savaşa odaklıyorlar ve genellikle insan isteklendirmeleri üzerinde alaycı davranıyorlar. Belki de en büyük iki güç kuramcısı, her ikisi de sırasıyla 16. ve 17. yüzyıllarda iç savaş ve kargaşa dönemlerinde yaşayan İtalyan Niccolò Machiavelli ve İngiliz Thomas Hobbes'du. Machiavelli’nin insan doğası görüşü, insanların nankör yalancılar olduğunu, ne soylu ne de erdemli olmadığını vurgular. Gücün kullanılmasıyla ilgili endişelerin ötesine geçen politik güdülerin tehlikeleri konusunda uyarır. Hobbes için, yasasız doğa durumu, bütün insanların birbirine karşı savaşıdır. Bir egemen, uyruğuyla bir toplumsal sözleşme yoluyla, toplumu bu vahşi devletten kurtarmak için mutlak güç kullanır. Ancak güçle ilgili endişe, erken modern Avrupa'ya özgü değildir. 20. yüzyıl politik düşüncesinin çoğu, gücün kaynakları ve kullanımıyla ilgilidir.

 

Bilge öğüt

 

Gerçekçilik ve ahlakçılık, tüm politik deneyimi ve onun insanlık durumunun diğer özellikleriyle ilişkisini anlamlandırmaya çalışan büyük politik vizyonlardır. Yine de tüm politik düşünürler olaylara bu kadar geniş bir bakış açısıyla bakmadı. Politik filozofların yanı sıra, yararcı olan ve yalnızca olanaklı olan en iyi sonuçları sunmakla ilgilenen aynı derecede eski bir gelenek vardır. Savaş ve çatışma sorunları asla ortadan kaldırılamayabilir, özgürlük ve eşitlik gibi politik değerler arasındaki ilişkiye dair savlar da asla çözülemeyebilir, ama belki anayasal tasarım ve politika oluşturma konusunda ya da hükümet yetkililerinin olanaklı olduğunca yetenekli olmasını sağlamada ilerleme kaydedebiliriz. Çinli filozof Konfüçyüs'ünki gibi politika üzerine en eski düşüncelerden bazıları, bilge danışman’ın yetenekleri ve erdemleriyle ilişkilidir.

 

İdeolojinin yükselişi

 

Bir başka politik düşünce türü genellikle ideolojik olarak tanımlanır. İdeolojik düşüncenin önemli bir kolu, düşüncelerin farklı tarihsel dönemlere özgü olduğu yolları vurgular. İdeolojik düşüncenin kökenleri, Alman filozofları Georg Hegel ve Karl Marx'ın tarihsel felsefelerinde bulunabilir. Toplumların kurumları ve uygulamaları farklı olduğu için her politik çağın düşüncelerinin nasıl farklılaştığını ve düşüncelerin önemi tarih boyunca değiştiğini açıklıyorlar.

 

Filozoflar dünyayı yalnızca yorumladılar ... önemli olan onu değiştirmektir. Karl Marx

 

Platon ve Aristoteles, demokrasiyi tehlikeli ve yozlaşmış bir sistem olarak düşünürken, modern dünyadaki çoğu insan onu en iyi hükümet biçimi olarak görüyor. Çağdaş otoriter rejimler demokratikleşmeye özendiriliyor. Benzer biçimde, kölelik bir zamanlar pek çoğunu herhangi bir haktan yoksun bırakan doğal bir durum olarak düşünülüyordu, 20. yüzyıla kadar çoğu kadın vatandaş olarak kabul edilmiyordu.

 

Bu, eşitlik gibi bazı düşüncelerin önem kazanmasına, kölelik ya da kralların ilahi hakkı gibi diğerlerinin gözden düşmesine neyin neden olduğu sorusunu gündeme getirir. Marx, düşüncelerin işçiler ya da kapitalistler gibi toplumsal sınıfların çıkarlarına bağlı olduğunu savunarak bu tarihsel değişimi açıklar. Bu sınıf çıkarları, komünizm ve sosyalizmden muhafazakarlık ve faşizme kadar ideolojik politikanın büyük izmlerini ortaya çıkardı. Marx'ın toplumsal sınıfları, ideolojik politikanın tek kaynağı değildir. Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm ve milliyetçilik içindeki gelişmelerden birçok yeni politik düşünce de ortaya çıktı.

 

İdeolojik politik düşünce aynı zamanda düşmanlık ve eleştiriye de konu olmuştur. Eleştirmenler, eğer düşünceler yalnızca tarihsel süreçlerin bir yansımasıysa, bunun, bu süreçlere yakalanan bireylerin esasen pasif bir rol oynadığı, gerçekçi müzakere ve savın sınırlı bir değeri olduğu anlamına gelmesi gerektiğini savunuyorlar. İdeolojik mücadele, futbol takımları arasındaki rekabet gibidir. Aklın tersine tutku, kişinin takımını desteklemesinde önemlidir, sonuçta önemli olan tek şey kazanmaktır. Birçoğu ideolojik politikanın, amaçların acımasız ya da adaletsiz araçları meşrulaştırdığı görülen gerçekçiliğin en kötü aşırılıklarına yol açmasından endişe ediyor. İdeolojik politika, rakip ve uzlaşmaz kamplar arasında sürekli bir mücadele ya da savaş gibi görünüyor.

 

Marx'ın bu soruna çözümü, işçi sınıfının devrimci zaferi ve politik çatışma sorununu çözecek olan kıtlığın teknolojik olarak aşılması idi. Yirminci yüzyılın ışığında, devrimci değişimin bir tür tiranlığın yerini başka bir zorbalıkla değiştirdiği görüldüğünden, politikada bu yaklaşım birçok kişiye fazlasıyla iyimser görünüyor. Bu görüşe göre, Marksizm ve diğer ideolojiler, yalnızca gerçekçi olmayan Ütopik ahlakçılığın en son biçimleridir.

 

Tartışmalı bir gelecek

 

Georg Hegel'e göre politik düşünceler, bir toplumun, devletin, kültürün ya da politik devinimin politik yaşamından soyutlamasıdır. Bu düşünceleri ve açıkladıkları kurumları ya da devinimleri anlamlandırmak, onların tarihlerini ve gelişimlerini incelemeyi gerektirir. Bu tarih her zaman şu an bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizin öyküsüdür. Yapamayacağımız şey, tarihin nereye gittiğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

 

Roma mitolojisinde Minerva Baykuşu bilgeliğin bir simgesiydi. Hegel için, Baykuş yalnızca alacakaranlıkta uçar. Bununla, anlayışın ancak geriye dönük olarak gelebileceğini kastediyor. Hegel, daha sonra nereye gideceğine ilişkin düşünce geliştirme konusunda iyimserliğe karşı uyarıda bulunur. Ayrıca modern devletin yükselişi tarihin sonu biçimindeki diğer ünlü savına karşı da ince bir uyarıda bulunur. Kendimizi şimdiye kadarki en ilerici, aydınlanmış ve rasyonel çağ olarak görmek çok kolay - ne de olsa demokrasiye, insan haklarına, açık ekonomilere ve anayasal hükümete inanıyoruz. Ancak, bunlar hiçbir şekilde basit düşünceler değildir, bugün bile tüm toplumlarca paylaşılır.

 

Dünya tarihinin son 80 yılı, sömürgelerin bağımsızlaşmasının bir sonucu olarak yeni ulus-devletlerin yükselişine tanık oldu. Yine de, halklar devlet için mücadele ederken, devletler karmaşık federasyonlar ve politik birlik arayışına girdiler. Son otuz yılda, daha yakın politik bütünleşmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'nin yanı sıra Kuzey Amerika Serbest Ticaret bölgesi ve bölgesel işbirliği için diğer birçok kuruluşun yükselişi görüldü.

 

Eski devlet egemenliği düşüncelerinin, birleştirilmiş egemenlik, ekonomik işbirliği ve küreselleşmenin yeni politik dünyasında garip bir rolü vardır. Hegel'in düşüncesi burada çok yerinde görünüyor - gelecekte insanlara nasıl görüneceğimizi ya da bize sağduyu gibi görünen şeyin torunlarımız tarafından ikna edici olarak görülüp görülmeyeceğini tahmin edemeyiz.

 

Politika, politikacılara bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur. Charles de Gaulle

 

Şimdiyi anlamak, tarih boyunca tasarlanan çeşitli politik düşünce ve kuramların anlaşılmasını gerektirir. Bu düşünceler, günümüzün olasılıklarının bir açıklaması olmanın yanı sıra kendi politik değerlerimizde aşırı güvene karşı bir uyarı görevi görür ve bize toplumun ortak yaşamını düzenleme ve yönetme isteklerinin tam olarak tahmin edemeyeceğimiz biçimlerde değiştiğini anımsatır. Gücün kullanılması için yeni olanaklar ortaya çıktıkça, onun denetimi ve hesap verebilirliği için yeni istekler de ortaya çıkacak ve bunlarla birlikte yeni politik düşünler ve kuramlar ortaya çıkacaktır. Politika hepimizi ilgilendiriyor, bu yüzden hepimiz bu tartışmaya girmeliyiz.

 

Bu yazı, The Politics Book: Big Ideas Simply Explained, Dorling Kindersley Limited, London 2013’dan derlenmiştir.Bu yazı 1252 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 21 15 1 5 38 15 50 +23
2 Konyaspor 20 11 3 6 32 16 39 +16
3 Hatayspor 21 11 8 2 32 28 35 +4
4 Başakşehir FK 20 10 6 4 30 20 34 +10
5 Adana Demirspor 21 9 5 7 30 24 34 +6
6 Fenerbahçe 21 9 6 6 33 26 33 +7
7 Beşiktaş 21 9 7 5 33 30 32 +3
8 Alanyaspor 21 9 7 5 32 32 32 0
9 Gaziantep FK 21 9 8 4 27 28 31 -1
10 Sivasspor 21 7 5 9 28 21 30 +7
11 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 29 30 30 -1
12 Kayserispor 21 7 7 7 29 29 28 0
13 Galatasaray 21 7 8 6 26 28 27 -2
14 Giresunspor 21 7 10 4 20 21 25 -1
15 Antalyaspor 21 6 10 5 22 32 23 -10
16 Göztepe 21 5 10 6 24 29 21 -5
17 Kasımpaşa 21 5 10 6 24 29 21 -5
18 Altay 21 5 13 3 23 35 18 -12
19 Çaykur Rizespor 21 5 13 3 19 38 18 -19
20 Yeni Malatyaspor 21 4 14 3 17 37 15 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 20 13 4 3 35 16 42 +19
2 MKE Ankaragücü 20 13 4 3 32 15 42 +17
3 BB Erzurumspor 20 11 4 5 33 22 38 +11
4 Eyüpspor 20 10 4 6 30 22 36 +8
5 Bandırmaspor 20 10 7 3 32 20 33 +12
6 İstanbulspor 20 10 7 3 30 25 33 +5
7 Samsunspor 19 8 5 6 28 23 30 +5
8 Adanaspor 19 8 6 5 23 20 29 +3
9 Tuzlaspor 20 7 7 6 21 20 27 +1
10 Gençlerbirliği 19 8 9 2 23 26 26 -3
11 Manisa FK 20 7 9 4 22 26 25 -4
12 Boluspor 19 6 7 6 21 21 24 0
13 Kocaelispor 20 7 10 3 20 25 24 -5
14 Keçiörengücü 20 6 9 5 27 32 23 -5
15 Menemenspor 20 5 7 8 23 33 23 -10
16 Altınordu 20 7 12 1 27 40 22 -13
17 Bursaspor 20 5 10 5 23 31 20 -8
18 Denizlispor 20 5 11 4 19 30 19 -11
19 Balıkesirspor 20 2 16 2 14 36 8 -22
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/01/2022 Gaziantep FK vs Yeni Malatyaspor
 18/01/2022 Konyaspor vs Adana Demirspor
 18/01/2022 Fatih Karagümrük vs Beşiktaş
 19/01/2022 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 19/01/2022 Göztepe vs Sivasspor
 19/01/2022 Kayserispor vs Başakşehir FK
 19/01/2022 Fenerbahçe vs Altay
 19/01/2022 Trabzonspor vs Giresunspor
 20/01/2022 Alanyaspor vs Hatayspor
 20/01/2022 Galatasaray vs Kasımpaşa
 21/01/2022 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Yeni Malatyaspor ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 22/01/2022 Antalyaspor - Gaziantep FK Antalyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 22/01/2022 Sivasspor - Fenerbahçe Sivasspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 22/01/2022 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Adana Demirspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Adana Demirspor yenilmez
 22/01/2022 Başakşehir FK - Göztepe Başakşehir FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Başakşehir FK yenilmez
 23/01/2022 Hatayspor - Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Hatayspor yenilmez
 23/01/2022 Kasımpaşa - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 23/01/2022 Altay - Konyaspor Altay ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı  Konyaspor yenilmez
 23/01/2022 Galatasaray - Trabzonspor Trabzonspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/01/2022 Gençlerbirliği vs Adanaspor
 21/01/2022 Samsunspor vs Kocaelispor
 22/01/2022 Manisa FK vs Gençlerbirliği
 22/01/2022 Ümraniyespor vs Menemenspor
 22/01/2022 Altınordu vs İstanbulspor
 22/01/2022 MKE Ankaragücü vs Denizlispor
 23/01/2022 Adanaspor vs Keçiörengücü
 23/01/2022 Bandırmaspor vs BB Erzurumspor
 23/01/2022 Boluspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/01/2022 Ankaraspor vs Niğde Anadolu FK
 22/01/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Turgutluspor
 22/01/2022 Bodrumspor vs Diyarbekir Spor
 22/01/2022 Çorum FK vs Ergene Velimeşe
 22/01/2022 Kahramanmaraşspor vs Etimesgut Belediyespor
 22/01/2022 Sarıyer vs Sakaryaspor
 22/01/2022 Sivas Belediyespor vs Serik Belediyespor
 22/01/2022 Somaspor vs Adıyaman FK
 22/01/2022 Van Spor FK vs Afjet Afyonspor
 22/01/2022 1461 Trabzon FK vs İnegölspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/01/2022 Çatalcaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 23/01/2022 Batman Petrolspor vs Fatsa Belediyespor
 23/01/2022 Belediye Kütahyaspor vs Bursa Yıldırımspor
 23/01/2022 Elazığspor vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 23/01/2022 Erbaaspor vs Arnavutköy Belediye
 23/01/2022 Hendek Spor vs Bergama Belediyespor
 23/01/2022 Kahta 02 Spor vs Osmaniyespor FK
 23/01/2022 Nevşehir Belediyespor vs Artvin Hopaspor
 23/01/2022 Sancaktepe FK vs Karaman Belediyespor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI