Bugun...


Ahmet Kale

facebook-paylas
İlkel Sosyalizmden Kapitalizme Son Geçiş: Japonya
Tarih: 11-12-2021 21:51:00 Güncelleme: 11-12-2021 21:51:00


 

Tarih Tezi’nin ana kitabı olan Tarih Devrim Sosyalizm 1965 yılında yayınlandığında, tezin somut uygulamaları olarak İlkel Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş: İngiltere ve Son Geçiş: Japonya kitaplarının da yayınlanacakları ilan edilir. Tarih Devrim Sosyalizm ile aynı yıl …İngiltere eseri de yayınlanır.

 

Tarih Tezi’nin başka bir somutlaması olan “İlkel Sosyalizm’den Kapitalizme Son Geçiş: Japonya” kitabı ise duyurulduğu halde yayınlanmamış hatta yeni yazıya bile aktarılmamış.

 

1965 döneminde yazılmış olmasına rağmen “İlkel Sosyalizm’den Kapitalizme Son Geçiş: Japonya” kitabı ilk olarak 2000 yılında Tarih Bilimi Kitapları tarafından yayınlandı.

 

Kitabın ne künyesinde, ne yayıncıları tarafından yazılan “Önsöz” ve sona eklenen “Son Anı” yazılarında, eseri yeni yazıya aktaranın kim olduğu yazmıyor.

 

Ancak o dönem çevirtip yayınlamak üzere yayınevine verenler, Ahmet Hazerfen tarafından çevrildiğini söylüyorlar.

 

Okuyanlar görecektir, yayınlanan metin, hem biçim hem de anlam yanlışları içeriyor. Çeviren ve yayınlayanlar hemen hemen hiçbir özen göstermemişler.

 

Yayınlayarak yapılan hizmetin önemine binaen biçimsel yanlışlar hoşgörülebilir ancak anlam kaymaları hatta zaman zaman anlatılmak istenen teze zıt düşecek cümleler kullanılmış olması, özensizliğin de ötesinde yanlışlara yol açmış. 2011 yılında Sosyal İnsan Yayınları yöneticisi iken başka bir çeviri olduğunu duyup çevireninin oluruyla metni yayınlamak üzere almıştık. Kitap olarak yayınlarken her iki metni karşılaştırıp Galip Aksungur tarafından yapılan yeni çeviriyi esas almıştık. Tabii ki  iki metni de karşılaştırken tereddüde düşülen yerlerde eski yazı bilenlerden yardım da alınmıştı, orijinal eski yazı metne baktırılarak. Sonunda ortaya çıkan metin, defalarca gözden geçirilip yayınlanmıştı. Bugün daha kesinlikle söyleyebiliriz ki, Tarih Bilimi Yayınevi tarafından yayınlanan kitap, Kıvılcımlı’nın eserinin son derece bozuk bir çevirisidir ve okumalarda temel alınmamalıdır.

 

Yeryüzünde modern kapitalizme kesince ilk giren ülke İngiltere ise, kesince son giren ülke de Japonya’dır.

 

“Japonya’dan sonrada kapitalizme giren ülkeler olmuştur. Ama onların girişi, hiçbir zaman Japon başarısını gösterememiştir.

 

“Neden ?” (s. 9)

Diyerek başlar kitap. Ve kitap boyunca bu “neden” tartışılıp çözüme kavuşturulur. Önce şöyle bir tespit yapılır:

 

Japon ‘HARİKA’sı yahut ‘MUCİZE’sinin anahtarı: Bütünüyle Japon toplumunun sosyal (tarih ve insan) üretici güçlerinde gizlidir. Gerçek sosyal devrim: Birkaç kişinin veya bir zümrenin eseri olmak şöyle dursun, en belli başlı bir büyük sosyal sınıfın bile, toptan ve bilinçli davransa dahi, tek başına kalırsa başarabileceği bir iş değildir. Sosyal devrim: Bir toplumdaki bütün sosyal sınıfların hep birden içine girdikleri dönemcil krizle doğar. Bu basit ve en az yüzyıldan beri açıklanmış hakikat, bütün çok yanlılığıyla ele alınmadıkça, “Japon Mucizesi” üzerine yapılacak iddialar, birbirini tutmaz yakıştırmalar olur.” (s. 11)

 

“Japon Mucizesi” denen şeyin ne olduğu konusunda Batılı araştırmacıların tutarsızlıklarını maddeledikten sonra, Japon tarihi hakkında değerlendirmesini şöyle somutlar:

 

En elle tutulur belgelere göre Japon tarihi budur. Japonya’da ilk iz bırakan toplum biçimi: Toprak kap kullanan göçebelerdir. Bu tip toplum, Aşağı Barbarlık Konağıdır. Avcı ve balıkçılar arasında toplayıcıların bulunuşu, Japonya’da barbarlıktan önceki vahşet çağından kalıntıların da bulunduğunu gösterir. Ancak bütün yeryüzünde olduğu gibi, Japonya’da dahi barbarlık toplumu en aşağı konağında başlar başlamaz; vahşet çağı insanı için, yeryüzünde yaşama alanı kalmamıştır. Problemin sosyal yüzü budur.”(s. 16)

 

Daha sonra Japon toplumunu şekillendirecek olan göçleri tespit eder. Buna göre, hilal şeklinde dizilmiş olan Japon adalarının ana kıtaya en çok yaklaşan Hondo adasına Moğollar, Kiyuşu adasına ise Malezyalılar göç etmiş ve giderek diğer bölgelere yayılmışlardır.

 

Japon barbarlarının çevrelerindeki Ana kıta medeni topluluklarıyla ilişkileri de dünyanın diğer bölgelerindeki barbarlık-medeniyet ilişkilerinden farklı olmuştu.

 

Japonların Kore akını, örneğin Hunların Roma medeniyeti üzerine yahut Moğolların Çin ve İslam medeniyetleri üzerine saldırışları kadar, büyük tarihsel devrimler yaratacak çapta olmadı. Bu bakımdan Japonyalılar, çöken bir medeniyet denizinin içine düşüp boğulmadılar. Kore’ye giderlerken götürdükleri toplum biçimlerini fazla değiştiremediler. Hâlâ “aile” temeline dayandırılan Japonyalı idarecilik, henüz en basit bir kentleşme yerleşikliğine kavuşmamıştı. O bakımdan içlerinde “Asil Hanedanlar” aramaktansa, geniş aile demek olan Kan teşkilatlı orta barbarların asker ve ruhani şeflerini görmek gereklidir. Nitekim, Japonların Kore’de “yerleşmeleri” kadar, Kore’den “kovulmaları” da, onun için pek kolay, adeta “iz bırakmadan” oldu.

 

“.Yalnız Çin medeniyeti, Japonyalı barbarları kendi içinden kovduysa da; Japonyalı barbarlar, Çin medeniyetini kendi içlerinden kovamadılar.” (s. 31)

 

Dünyanın bütün öteki barbarları; hep içine düşürüldükleri medeniyet denizinde boğuldular. Japonlar, bir ara yanılıp karşılarındaki yarı barbar Kore’ye atladılar. Çok geçmedi, orada medeniyetin rezillikleriyle çürümeden, gerisin geri kendi adalarına püskürtüldüler. Ne çare ki, Taikwa Reformu, altlarındaki ortak toprağı Osmanlı dirlik düzenine; üstlerindeki kan teşkilatlarını ve güçlü Saşemlerini, Çin fağfuru taklitçiliğine çevirmişti. Ondan sonra bu çevriliş, Japon kağıdı üzerine düşen yağ damlası gibi boyuna yayılacaktı.” (s. 35)

 

Daha sonra Japon toplumunun orta barbarlık aşamasından yukarı barbarlık aşamasına evrilmelerini  Japon edebiyat tarihinin dönemlerine dayanarak açıklar. Edebiyat tarihinde birbirini izleyen 6 çağı belirleyerek yapar. Japon toplumu kentleşme aşamasına gelmektedir. Ancak Japonya öyle bir coğrafyada idi ki, klasik medeniyete geçişleri yaşayamazdı.

 

Batısında, kaçıncı tarihsel devrimle en berbat derebeylikleşme batağından kurtulamamış; fosilleşmeye ikvanadonlar kadar müstehaseleşmeye [fosilleşmeye] mahkum antika Çin medeniyeti, ölüm döşeğinde solugan yatıyordu. Bu şartlar, Japonya’yı cihan ekonomisinin muhtarı bir Hicaz geçidinin durumuna getirip, orijinal bir Japon medeniyetine ulaştıramazdı. Orijinal Çin medeniyetinin Rönesans’ı olmasına gelince: Japon barbarlığı, Kore’ye tahtasında sonucunda boyunun ölçüsünü almıştı. Uç doğu medeniyetleri, ancak Konfüçyanizmin kırtasiyeci devlet kapıkulluğu sistemini, şatafat ve başarı ile gözleri kamaşmış bir avuç güdücü Japon savaş şefine kabul ettirebilirlerdi. Uç doğu medeniyetleri, ancak Budizm’in bozguncu dervişlik psikolojisini, Kore’den kovulmanın sancısıyla kıvranan Japon güdücü barbar şeflerine, bir gönül alma macunu gibi yutturabilirdi. Medeniyet, medeniyetti. Ne de olsa geri barbarlıktan üstün üretim ve tüketim metotları sağlamıştı. Japon barbar, bu medeni metodların etkisini ve sonuçlarını yok sayamazdı. O etkilerle, -tıpkı yakın doğuda muazzam Irak ve Mısır medeniyetlerine komşu Hicaz vahalarında ve geçitlerinde, Mekke-Medine’nin ilkel barbar yerleşim noktaları oluşu gibi- Japonya da, birkaç yukarı barbarlığa özenti kentçikler kurabildi.” (s. 43)

 

Daha sonra Japon kültür ve toplumunun gelişme basamaklarını temsil eden 6 çağ (Nara, Heian, Kamakura, Namboku, Morumaçi ve Tokugava) tek tek özellikleriyle incelenir ve Japon toplumunu kapitalizme taşıyan bu özellikler anlatılır.

 

Ancak bütün bu gelişmeler karşısında Japon toplumu da sınıflaşma aşamasına gelmekten geri kalamazdı:

 

Oysa dünyada ve Batı Avrupa’da etki yapan aynı sebepler, ister istemez Japonya’da da aynı sonuçlara doğru gidecekti. O zamanki dünyanın sapa Japon adalarına sıkışıp kalmış bulunan ilkel sosyalizm düzeni, yer yüzene kapitalizm biçiminde egemen olmuş, bezirgan etkilerinden sonuna değin uzak kalamazdı. Biraz daha geç, daha güç, Japonya insanlığı da üst tabakalarının binlerce yıldan beri o kadar dört elle sarıldıkları bezirgan münasebetlerinden yakasını kurtaramayacaktı. İlkel sosyalizm kendi başına doğrudan doğruya modern sosyalizme geçemezdi. Fakat her toprak üretmenlerinin arasına sanayi-ticaret işbölümü girer girmez, ‘tefecilik’ sokulacaktı. Tefecilik, İlkel Sosyalizmin kanseridir. Ona tutulan bir toplum er geç şu iki sosyal sonuca varırdı. 1- Hür üretmenlerin züğürtleşmesi; 2- Üretmen olamayan aracıların türeyip zenginleşmesi.” (s. 92-93)

 

Ve son söz:

 

Bezirgan sınıfı, Japonya’da doğmuş ve ekonomi temeline el atmıştı. Ondan sonra Japon toplumunun bütün üst yapısı: Sosyal sınıfları-aile teşkilatı-politikası-ahlakı-dini-edebiyatı o sınıfın eğilimlerine göre yönelecekti.” (s. 98)

 

Kıtap burada biter. Son derece ayrıntılı incelemelerle, son derece önemli sonuçlara ulaşılmış olmasına karşın, sanki bitmemiş izlenimi var. Kitabı sağlığında yayınlamamış. Bize kalırsa üzerinde biraz daha çalışarak, yeni verilerle daha somut sonuçlara ulaşmayı düşünüyordu Kıvılcımlı. Orijinal metin mikrofişlerde var gerçi ama arşivler karıştırıldıkça bu önemli eserle ilgili başka sayfalara da ulaşılacaktır belki.Bu yazı 3263 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 31 21 2 8 59 27 71 +32
2 Konyaspor 31 17 7 7 51 33 58 +18
3 Fenerbahçe 31 16 7 8 54 35 56 +19
4 Alanyaspor 31 15 9 7 57 48 52 +9
5 Başakşehir FK 31 15 11 5 43 31 50 +12
6 Adana Demirspor 31 13 8 10 46 32 49 +14
7 Hatayspor 31 14 11 6 48 46 48 +2
8 Beşiktaş 31 12 8 11 45 40 47 +5
9 Antalyaspor 31 12 11 8 36 37 44 -1
10 Fatih Karagümrük 31 12 12 7 36 45 43 -9
11 Kasımpaşa 31 11 12 8 47 44 41 +3
12 Sivasspor 31 10 10 11 42 40 41 +2
13 Galatasaray 31 11 12 8 42 45 41 -3
14 Gaziantep FK 31 11 13 7 41 44 40 -3
15 Kayserispor 31 10 13 8 43 52 38 -9
16 Giresunspor 31 10 15 6 34 39 36 -5
17 Altay 31 8 18 5 32 45 29 -13
18 Göztepe 31 7 18 6 36 53 27 -17
19 Çaykur Rizespor 31 7 19 5 30 57 26 -27
20 Yeni Malatyaspor 31 5 21 5 23 52 20 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 29 18 6 5 45 23 59 +22
2 Ümraniyespor 29 17 7 5 48 28 56 +20
3 Bandırmaspor 29 16 9 4 43 25 52 +18
4 Eyüpspor 29 13 6 10 44 32 49 +12
5 İstanbulspor 28 14 8 6 44 30 48 +14
6 BB Erzurumspor 29 13 8 8 46 34 47 +12
7 Samsunspor 28 11 8 9 45 36 42 +9
8 Manisa FK 29 11 11 7 33 35 40 -2
9 Adanaspor 29 10 11 8 32 30 38 +2
10 Keçiörengücü 28 10 10 8 36 37 38 -1
11 Boluspor 28 9 11 8 32 33 35 -1
12 Tuzlaspor 28 9 11 8 25 29 35 -4
13 Menemenspor 28 8 9 11 36 44 35 -8
14 Gençlerbirliği 28 10 13 5 32 42 35 -10
15 Altınordu 29 11 17 1 33 51 34 -18
16 Denizlispor 28 9 13 6 31 40 33 -9
17 Kocaelispor 28 9 13 6 27 38 33 -11
18 Bursaspor 28 7 14 7 30 42 28 -12
19 Balıkesirspor 28 3 23 2 21 54 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 09/04/2022 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 09/04/2022 Göztepe vs Kayserispor
 09/04/2022 Beşiktaş vs Alanyaspor
 09/04/2022 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 10/04/2022 Yeni Malatyaspor vs Giresunspor
 10/04/2022 Adana Demirspor vs Altay
 10/04/2022 Sivasspor vs Başakşehir FK
 10/04/2022 Fenerbahçe vs Galatasaray
 11/04/2022 Antalyaspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bandırmaspor vs Boluspor
 09/04/2022 Ümraniyespor vs MKE Ankaragücü
 09/04/2022 Gençlerbirliği vs Keçiörengücü
 09/04/2022 Adanaspor vs Balıkesirspor
 10/04/2022 Manisa FK vs Samsunspor
 10/04/2022 Denizlispor vs Tuzlaspor
 10/04/2022 Menemenspor vs İstanbulspor
 10/04/2022 Bursaspor vs Kocaelispor
 11/04/2022 Eyüpspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Niğde Anadolu FK
 09/04/2022 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 09/04/2022 Kahramanmaraşspor vs Afjet Afyonspor
 09/04/2022 Van Spor FK vs Somaspor
 10/04/2022 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 10/04/2022 Bodrumspor vs Ankaraspor
 10/04/2022 Çorum FK vs 1461 Trabzon FK
 10/04/2022 Sarıyer vs İnegölspor
 10/04/2022 Sivas Belediyespor vs Adıyaman FK
 10/04/2022 Turgutluspor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Bergama Belediyespor
 10/04/2022 Çatalcaspor vs Fatsa Belediyespor
 10/04/2022 Elazığspor vs Batman Petrolspor
 10/04/2022 Hendek Spor vs Erbaaspor
 10/04/2022 Kahta 02 Spor vs Arnavutköy Belediye
 10/04/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 10/04/2022 Osmaniyespor FK vs Artvin Hopaspor
 10/04/2022 Sancaktepe FK vs Bursa Yıldırımspor
 10/04/2022 Elazığspor - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Belediye Kütahyaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI