Bugun...


Ahmet Kale

facebook-paylas
Broşürler
Tarih: 11-09-2021 15:04:00 Güncelleme: 11-09-2021 15:04:00


 

Kıvılcımlı’nın kitap olarak yazdığı eserlerinden başka, ölümünden sonra kitap haline getirilmiş yazıları ve  yazılarından yapılan derlemeler de var. Kıvılcımlı’nın sağlığında yayınladığı “Anarşi Yok! Büyük Derleniş!”ten başka broşür yok. Onu da kitapları arasında sayar.

 

Ölümünden sonra broşür olarak basılan kitapçıkların tümü de daha önce dergilerde yayınlanmış bazı yazıları veya kitaplarından alınan bazı bölümlerdir.

 

1971 sonrası Kıvılcımlı kitapları yayınlayan yayınevlerinin pek çoğu, broşürler dizisi yaptılar. En son “Bütün Eserler” yayınlamak üzere kurulan Sosyal İnsan Yayınlarında da broşür dizisi yapılmıştı.

 

İlerde Kıvılcımlı’nın dergilere yazdığı yazıların tümü bir kitapta toplandığında broşürlerin tamamı da yayınlanmış olacaktır.

 

Broşürlerin en tanınmışları yani birkaç defa yayınlanmış olanlardan başlayalım:

 

Öncelikle belirtelim: Sosyal İnsan yayınları tarafından broşür olarak yayınlanmış olan DİYALEKTİK MATERYALİZM adlı broşürü, bu kitabımızda tanıtımını yapmış olduğumuz Diyalektik Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne değildir? Kitabını tanıtırken anmıştık. O kitabın ilk bölümü olan ve daha önceleri Bilimde ve Felsefede Diyalektik Nedir? Kitapçığının aynısıdır bu broşür.

 

Burada tanıtımını yapmayacağımız ikinci Broşür de yine Sosyal İnsan Yayınları’ndan çıkan MARKS ENGELS, HAYATLARI broşürüdür. Marks Engels, Hayatları Kıvılcımlı’nın sağlığında ilki 1935, ikincisi 1970 yılında olmak üzere iki kere yayınlanmış. Biz de 1935 yılında yayınlanmış olan kitapları tanıtırken bu kitapçığı da tanıtmış olduğumuzdan burada yeniden ele almıyoruz.

 

ÜRETİM NEDİR?

 

TÜRK SOLU dergisinin, 9.1.1968 - 27.2.1968 tarihleri arasında yayınlanan sayılarında yayınlanmış bir yazı.

 

Konu Üretim. Üretim deyince tarih içinde iki tür üretim görülmüş. Bunların tanımlarını alarak geçelim:

 

1-“ BASİT YENİDEN ÜRETİM: Bugün toplumun ihtiyacı olan maddeleri tükettik. Yarın üretim yapacağız. Ne kadar?

 

“Tükettiğimiz kadar. İnsanlar böyle her üretim süresinde tükettikleri maddeler kadar yenilerini üretirlerse, yaptıkları işe “BASİT YENİDEN ÜRETİM denir. Demek basit yeniden üretimde TÜKETİM egemen güç olur.” (s. 18)

 

2-GENİŞ YENİDEN ÜRETİM: Bugün toplumun ihtiyacı olan maddeleri tükettik. Yarın üretim yapacağız. Ne kadar? Tükettiğimizden daha aşırı miktarda. İnsanlar yaptıkları her üretim süresinde tükettikleri maddelerden çok fazla, daha aşırı yeni maddeler üretirlerse, yaptıkları işe GENİŞ YENİDEN ÜRETİM denir.” (s. 19)

 

Yazıda sınıfsız ve sınıflı toplumdaki üretim biçimlerinin tarihçesini de anlatarak sürer yazı.

 

KISACA MARKSİZM DÜŞÜNÜŞÜ

 

1968 yılında yaygınlaşan gençlik uyanışına teorinin ışığını düşürmek için çabalayan Kıvılcımlı’nın 1970’de teksir olarak çoğaltılmış, ölümünden sonra da çeşitli yayınevlerince yayınlanmış metnidir Kısaca Marksizm Düşünüşü.  Bu yazıdan da özet yerine geçebilecek bir alıntı alalım:

 

Marksizm, genellikle insan ve özellikle işçi sınıfının toplum mücadelesinin özüdür. Bu mücadeleye: "SINIF MÜCADELESİ" denilir. Marksizm sınıf mücadelesini 1- İzah eder: Mücadelenin ne olduğunu anlatır. 2) Sınıf mücadelesini önce değiştirir. (Devrimle, sermayedarları hakim sınıflıktan alaşağı eder) Sonra sınıfları kaldırır, sınıf mücadelesini yok eder. Bugünkü sınıf mücadelesinin değişmesi ve kalkması hangi sınıfın işine gelir? İşçi sınıfının. Şu halde Marksizm, işçi sınıfının toplumu izah etme ve değiştirme bilimidir. Bugünkü toplumda hangi sınıf her şeyin olduğu gibi kalmasını ister? Sermayedarlarla büyük arazi sahipleri. Şu halde büyük zenginler, kodamanlar ölümden korkar gibi Marksizm'den korkarlar.” (s. 10)

 

GENEL OLARAK SOSYAL SINIFLAR VE PARTİLER

 

Günümüzde sınıf tanımı genellikle karıştırılır. Sınıflarla sosyal tabakalar ve zümrelerin birbirine karıştırılması devrim yolumuzun da netliğini bozar. Kıvılcımlı’nın Aydınlık Sosyalist Dergi’nin  Aralık 1968’deki ikinci sayısında yayınlanan GENEL OLARAK SOSYAL SINIFLAR ile aynı derginin Ocak 1969 tarihli üçüncü sayısında yayınlanan GENEL OLARAK SOSYAL PARTİLER yazıları, sınıflar, tabakalar ve bunların siyasete yansıması olan siyasi partiler üzerindeki kavram netleştirdiği yazılardır.

 

Öncelikle çok net bir sınıflar tarifi yapar:

 

“Bu anlayışla modern topluma bakınca ne görüyoruz? 

 

“SOSYAL SINIF: dedik mi, ilkin Modern ekonomi temelini ve onu belirlendiren EGEMEN ÜRETİM yordamını göz önüne getiriyoruz. Her toplumun sosyal sınıfları, her şeyden önce, o toplumun "EGEMEN EKONOMİ" ilişkilerinde DOLAYSIZCA, yani BİRİNCİ KERTEDE görevli bulunan insan kümeleridir. 

 

 "EGEMEN EKONOMİ der demez şunu anlıyoruz: Demek her toplumda başkaca ‘EGEMEN OLMIYAN EKONOMİ VE ÜRETİM’ biçimleri de vardır. Modern burjuva toplumunda egemen üretim biçimi KAPİTALİST ÜRETİM yordamıdır… Kapitalist toplumun sosyal sınıfları, ancak KAPİTALİST ÜRETİM YORDAMI içinde DOLAYSIZCA, yani BİRİNCİ KERTEDE görevli bulunan insanların kümeleşmeleridir. Ve ancak o kümelerin ilişkileri Modern toplum sınıfları bakımından düşünce ve davranış konusu edilebilirler.

 

“Bir üretim yordamı üzerinde DOLAYSIZCA görevli bulunan sosyal sınıflar başlıca iki karakterle birbirlerinden ayırt edilirler: 

 

“1. O sınıfların DURUMLARI başka başkadır. 

 

“2. O sınıfların ÇIKARLARI başka başkadır.

 

“ Modern toplumda İŞVEREN sınıflarının durumu: ÜST ve GÜDÜCÜ sınıf olmak; İŞÇİ sınıfının durumu: ALT ve GÜDÜLEN sınıf olmaktır.  Gene modern toplumda, İŞVEREN sınıfının çıkarı; elinden geldiği kadar çok ARTI-DEĞER koparmak, yani SÖMÜRMEK; İŞÇİ sınıfının çıkarı ise; elinden geldiği kadar az ARTI-DEĞER koparttırmak, yani SÖMÜRÜLMEMEK tir. 

 

 Bu tanımlamaya göre, Modern toplumun başlıca SOSYAL SINIFLARI: işveren ve işçi sınıflarıdır. İşveren sınıfı ÜSTTE SÖMÜRÜCÜ, işçi sınıfı ALTTA SÖMÜRÜLEN sınıflar oldukları için, durumları ve çıkarları bakımından iki zıt kutup olmuşlardır.” (s. 12-13)

 

Yazının devamında bu iki temel sınıfın içindeki ayrımlara ZÜMRE, sınıfların arasındaki kümelere TABAKA dendiğini öğreniriz. Yazının ikinci bölümü olan Partiler bölümünde ise bu sınıf ve tabakaların siyasete yansıyan davranışları anlatılır.

 

FİNANS KAPİTAL VE TÜRKİYE

 

Finans Kapital ve Türkiye, Kıvılcımlı’nın 20 Şubat 1970 tarihinde İstanbul Aksaray’daki TÖS(Türkiye Öğretmenler Sendikası) salonunda verdiği konferansın metnidir. Konferanstan sonra o zamanki Sosyalist Gazetesi’nde tefrika edilmiş, daha sonra Derleniş ve Sosyal İnsan Yayınları tarafından ayrı ayrı yıllarda yayınlanmıştır. Kıvılcımlı daha 1935 yılında yazıp yayınladığı Emperyalizm Geberen Kapitalizm kitabında Türkiye’de egemen sermaye gücünün Finans-Kapital şeklini almış bir oligarşi olduğunu tespit edip yazmıştır. Bu konferansta da önce finans-kapitalin kısa tanıtımını yapar:

 

Finans-Kapital dediğimiz zaman da, bunun özellikle üretimdeki karakteristiği ana karakteridir. Finans-Kapital lügat, sözcük anlamı, Finans: Eskiden mali, maliye derdik. Bugün, bazı arkadaşlar halk anlamaz belki bunu diyorlar. İsterseniz, tam çevirisini yapmak gerekirse, Parababası demek mümkün. Finans demek parababası demektir. Kapital de bildiğiniz gibi, ücretli işgücünü satın alıp ondan artı-değer çıkaran bir kurumdur, diyelim. Demek oluyor k, Finans-Kapital dedik mi, Kapitalin parababaları elinde, parababaları kapitali haline gelişi oluyor.”(s. 11)

 

Daha sonra finans kapitalin bileşimi, gelişimi ve Türkiye’deki işleyişi uzun uzun anlatılır. Osmanlı Bankasından başlayarak, Tanzimat, Cumhuriyet ve günümüz Türkiye’sindeki işleyişin anlatımından sonra soru ve cevaplarla konu genişletilir.

 

TÜRKİYE’DE SINIFLAR VE POLİTİKA

 

Türkiye’de Sınıflar ve Politika yazısı Aydınlık Sosyalist Dergi’nin Haziran 1969 tarihli 8. Sayısında yayınlanmış bir yazı. Bu yazı da Kıvılcımlı’nın ölümünden sonra çeşitli yayınevleri tarafından broşür olarak yayınlanmış.

 

Bu yazıda Türkiye’nin sınıf ilişkileri özetçe yazıldıktan sonra, özellikle Burjuva Sosyalizmi ile hesaplaşır Kıvılcımlı. Burjuva sosyalizmini, finans-kapital dışı kalmış, tekellerden şikayetçi “vahşi” burjuvazinin  ve işçi sınıfı içinde aristokratlaşmış işçilerin dünya görüşü olarak tanımlar. Özellikle o zamanki TİP yönetiminin tutumunu Burjuva Sosyalizmi olarak belirleyip eleştirir.

 

Bu broşürden de günümüzü de aydınlatan kısa bir alıntı alalım:

 

PROLETARYA SOSYALİZMİ, en ‘İLERİ’ ülkelerde sırf BURJUVA SOSYALİZMİ sayesinde alt edilmiş ve zaman zaman FAŞİZM’in görülmedik gerici diktasıyla kana boğulmuştur ve boğuluyor.” (s. 40)

 

LENİNİZM NEDİR

 

Leninizm Nedir? broşüründe iki uzun yazısı var Kıvılcımlı’nın. Leninizm Nedir? Ve Lenin ve Türkiye yazıları. İlk yazı olan Leninizm Nedir? İçin Dr. Hikmet Kıvılcımlı Bibliyografyası’nda, Bibliyografya’yı hazırlayan Fuat Fegan notlar bölümünde şunları yazmış:

 

Bu yazı 7.11.1970 tarihini taşıyor. Ankara’da EKİM Yayınevi’nin hazırlamakta olduğu “Lenin:  Seçme Eserler”in çevirisi için, yayınevinin dileği üzerine,  “Giriş” olarak kaleme alınmıştı. 12 Mart dolayısıyla yayınlanamadı. İLKE dergisi yazıyı kırparak yayınlamıştır.”  (Bibliyografya s. 75)

 

Biz de, Haziran 2008’de broşürü yayına hazırlarken şunları yazmışız:

 

Bir Marksist-Leninist militan, Türkiye’de teorice ve pratikçe tam 50 yıl dövüşüyor. 22 yıllık hapishanelerini, her defasında, Lenin’in dediği gibi: ‘Alfabeden başlayıp yüce cebiri bitirecek’ bir okula çeviriyor.” (Kıvılcımlı, Brejnev’e Mektup)

 

“Leninist bir militan olabilmenin yolunu böylesine kavramış Kıvılcımlı, “Leninizm Nedir?” ve “Lenin ve Türkiye” yazılarında bu yolları açıklıkla ve durulukla özetliyor.

 

“Marksizm’i  ‘Somut pratiğin mihenk taşı’na vuran Leninizm’i tanımak ve tanıtmak için, aydınlatıcı bu iki yazıyı broşür olarak yayınlamayı görev bildik.” (Broşür, yayınevinin notu)

 

İkinci yazı olan Lenin ve Türkiye ise, Aydınlık Sosyalist Dergi’nin Nisan 1970 tarihli sayısında yayınlanmış.

 

Her iki yazı da Leninizm’in sağlıklı bir yorumla Türkiye İşçi Sınıfı ve Devrimci Gençliği ile buluşturulması amacıyla yazılmış. Aynı zamanda her iki yazı da Leninizm’e ve Lenin Usta’ya bir saygı sunumu niteliğinde.

 

EMPERYALİZMİN LOŞ GÜCÜ

 

Bu broşür, 1975 sonrası kurulan yeni Vatan Partisince yayınlanmış. Orijinali olmadığından karşılaştırma yapamadık. Emperyalizmin dünya çapındaki sömürüsünü sergilemeye çalışan, tamamlanmamış bir metin görünümünde.

 

DİĞERLERİ

 

Bunlardan başka, özellikle Sosyalist Gazetesindeki yazılarından derlenmiş broşürler de var. Bu broşürler, 1975 yılında kurular yeni Vatan Partisi ve o partinin kurduğu yeni Tarihsel Maddecilik Yayınları tarafından yayınlanmış. İlerde bu yazıları, Kıvılcımlı’nın başka dergilerde yazdığı yazılarla birlikte toplayıp yayınlamayı da düşündüğümüzden, şimdilik sadece içeriklerini belirtmekle yetinelim:

 

Başsız Develiğimiz: 1970 YILI SONLARINDA Kıvılcımlı yönetiminde çıkan Sosyalist gazetesinin 2. Sayısından 6. Sayısına kadar seri yazı halinde yayınlanmış yazıların toplu olarak yayınlanışıdır. İçindeki yazı başlıkları:— Sağda Başsız Develik,— Solda Başsız Develik,— Sosyalizmde Başsız Develik,     Devrimcilerde Başsız Develik :   Ak - Aydınlık — SOSYALİST Kurultay, — Devrimcilerde Başsız Develik :   Al - Aydınlık — TİP Kongresi,

 

Ortanın Solu ve Küçük Üretmenlerimiz:  CHP yönetimi (İsmet İnönü zamanı)’nin halk uyanışına karşı ortaya attığı “Ortanın Solu” programına karşı, Kıvılcımlı’nın eleştirilerinin Sosyalist Gazetesinde yazdığı seri yazılar broşür haline getirilmiş.

 

Pratik Devrim Orijinalliğimiz: Gençlik: Kıvılcımlı’nın Sosyalist Gazetesindeki gençliğe dönük yazılarından bir kısa derleme. Gençliği Azıcık Anlayalım, Gençliğin Üç Alınyazısı gibi.

 

Pratik Devrim Orijinalliğimiz Ordu: Ordu üzerine yazılanlardan derleme bu broşür de. Halk Savaşının Planlarından alınmış olan Proletarya Aydınları: Vurucu Güç yazısı da eklenmiş.Bu yazı 1897 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 31 21 2 8 59 27 71 +32
2 Konyaspor 31 17 7 7 51 33 58 +18
3 Fenerbahçe 31 16 7 8 54 35 56 +19
4 Alanyaspor 31 15 9 7 57 48 52 +9
5 Başakşehir FK 31 15 11 5 43 31 50 +12
6 Adana Demirspor 31 13 8 10 46 32 49 +14
7 Hatayspor 31 14 11 6 48 46 48 +2
8 Beşiktaş 31 12 8 11 45 40 47 +5
9 Antalyaspor 31 12 11 8 36 37 44 -1
10 Fatih Karagümrük 31 12 12 7 36 45 43 -9
11 Kasımpaşa 31 11 12 8 47 44 41 +3
12 Sivasspor 31 10 10 11 42 40 41 +2
13 Galatasaray 31 11 12 8 42 45 41 -3
14 Gaziantep FK 31 11 13 7 41 44 40 -3
15 Kayserispor 31 10 13 8 43 52 38 -9
16 Giresunspor 31 10 15 6 34 39 36 -5
17 Altay 31 8 18 5 32 45 29 -13
18 Göztepe 31 7 18 6 36 53 27 -17
19 Çaykur Rizespor 31 7 19 5 30 57 26 -27
20 Yeni Malatyaspor 31 5 21 5 23 52 20 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 29 18 6 5 45 23 59 +22
2 Ümraniyespor 29 17 7 5 48 28 56 +20
3 Bandırmaspor 29 16 9 4 43 25 52 +18
4 Eyüpspor 29 13 6 10 44 32 49 +12
5 İstanbulspor 28 14 8 6 44 30 48 +14
6 BB Erzurumspor 29 13 8 8 46 34 47 +12
7 Samsunspor 28 11 8 9 45 36 42 +9
8 Manisa FK 29 11 11 7 33 35 40 -2
9 Adanaspor 29 10 11 8 32 30 38 +2
10 Keçiörengücü 28 10 10 8 36 37 38 -1
11 Boluspor 28 9 11 8 32 33 35 -1
12 Tuzlaspor 28 9 11 8 25 29 35 -4
13 Menemenspor 28 8 9 11 36 44 35 -8
14 Gençlerbirliği 28 10 13 5 32 42 35 -10
15 Altınordu 29 11 17 1 33 51 34 -18
16 Denizlispor 28 9 13 6 31 40 33 -9
17 Kocaelispor 28 9 13 6 27 38 33 -11
18 Bursaspor 28 7 14 7 30 42 28 -12
19 Balıkesirspor 28 3 23 2 21 54 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 09/04/2022 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 09/04/2022 Göztepe vs Kayserispor
 09/04/2022 Beşiktaş vs Alanyaspor
 09/04/2022 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 10/04/2022 Yeni Malatyaspor vs Giresunspor
 10/04/2022 Adana Demirspor vs Altay
 10/04/2022 Sivasspor vs Başakşehir FK
 10/04/2022 Fenerbahçe vs Galatasaray
 11/04/2022 Antalyaspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bandırmaspor vs Boluspor
 09/04/2022 Ümraniyespor vs MKE Ankaragücü
 09/04/2022 Gençlerbirliği vs Keçiörengücü
 09/04/2022 Adanaspor vs Balıkesirspor
 10/04/2022 Manisa FK vs Samsunspor
 10/04/2022 Denizlispor vs Tuzlaspor
 10/04/2022 Menemenspor vs İstanbulspor
 10/04/2022 Bursaspor vs Kocaelispor
 11/04/2022 Eyüpspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Niğde Anadolu FK
 09/04/2022 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 09/04/2022 Kahramanmaraşspor vs Afjet Afyonspor
 09/04/2022 Van Spor FK vs Somaspor
 10/04/2022 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 10/04/2022 Bodrumspor vs Ankaraspor
 10/04/2022 Çorum FK vs 1461 Trabzon FK
 10/04/2022 Sarıyer vs İnegölspor
 10/04/2022 Sivas Belediyespor vs Adıyaman FK
 10/04/2022 Turgutluspor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Bergama Belediyespor
 10/04/2022 Çatalcaspor vs Fatsa Belediyespor
 10/04/2022 Elazığspor vs Batman Petrolspor
 10/04/2022 Hendek Spor vs Erbaaspor
 10/04/2022 Kahta 02 Spor vs Arnavutköy Belediye
 10/04/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 10/04/2022 Osmaniyespor FK vs Artvin Hopaspor
 10/04/2022 Sancaktepe FK vs Bursa Yıldırımspor
 10/04/2022 Elazığspor - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Belediye Kütahyaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI